تشخیص اجرای اول برنامه جھت اعمال برخی کدھا در اجرای اول

برای اعمال برخی کدھا در اجرای اول برنامه (مثلا معرفی یا آموزش برنامه) قبل از ھر چیز ما باید اجرای اول را تشخیص داده و کدھا را در
آن قرار دھیم و اگر برنامه بیشتر از یکبار اجرا شد دیگر آن کدھا اعمال نشود، خب برای تشخیص اجرای اول ما میتونیم از
SharedPreferences استفاده کنیم به این شکل که یک متغییر از نوع boolean با نام دلخواه BareAval تعریف میکنیم و مقدار اولیه آن را
برابر true قرار می دھیم:

boolean BareAval= true;

تشخیص اجرای اول برنامه جھت اعمال برخی کدھا در اجرای اول

و بعد داخل فایل SharedPreferences که در مثال بالا ساختیم (sharedP (یک کلید جدید از نوع boolean و با نام دلخواه Aval می سازیم
و در اجرای اول برنامه (بعد از اعمال کدھایی که قرار است در اجرای اول قرار دھیم) مقدار false را داخل آن ذخیره میکنیم ،( تمام این کد ھا
را داخل متد onCreat اکتیویتی قرار میدھیم):

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 SharedPreferences sharedP;
 boolean BareAval= true;
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_main);
 //ijade file SharedPreferences
 sharedP = getSharedPreferences(LoginInfo, Context.MODE_PRIVATE);
 SharedPreferences.Editor runEdit = sharedP.edit();
 BareAval = sharedP.getBoolean("Aval",true);
 if (BareAval == true){
 Intent inten= new Intent(MainActivity.this,Login.class);
 startActivity(inten);
 runEdit.putBoolean("Aval",false);
 runEdit.apply();
 }

در کدھای بالا ملاحظه میکنید که ما اول یک SharedPreferences با نام sharedP ایجاد کردیم و ان را برابر getSharedPreferences
قرار دادیم (در بالا توضیح دادم) ، و بعد یک متغییر بولین با نام BareAval ساختیم با مقدار اولیه true ، و در قسمت پایین تر با خط کد
BareAval = sharedP.getBoolean(“Aval”,true);
مشخص کردیم که مقدار متغییر Aval از اطلاعات ذخیره شده، گرفتھ شود و داخل آن ریختھ شودو در صورت نبود اطلاعات آن را برابر true
قرار دھد. در کدھای پایینتر یک شرط تعیین کردیم که اگر مقدار BareAval برابر true بود (یعنی اجرای اول برنامه است) و کدھای داخل
شرط (که در واقع یک اینتنت است) اجرا شود و بعد از آن مقدار متغییر Aval را برابر false قرار دھد و داخل فایل sharedP ذخیره کند.با
این کار در اجراھای بعدی برنامه مقدار متغییر Aval برابر false است و به این شکل برنامه تشخیص میدھد که اجرای اول نیست.

همچنین ببینید:

دانلود رایگان قالب وردپرس دانش فایل

سورس اندروید آموزش مکالمه انگلیسی

مدیر سایت

86 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !